Säkerhet på taket – vad gäller?

Taksäkerhet är en viktig men ofta förbisedd aspekt av fastighetsägande. Det är en fråga som kräver noggrann uppmärksamhet, eftersom fastighetsägarens ansvar sträcker sig långt när det gäller att skydda både de som vistas på taket och de som befinner sig under det. Detta innebär att det är viktigt att ta hänsyn till både de potentiella riskerna och de lagar och regler som gäller för taksäkerhet.

Bristande taksäkerhet kan medföra en mängd problem. Inte bara kan det äventyra säkerheten för de som vistas på taket, men det kan också skapa hinder för hantverkare, som befinner sig på taket, t.ex. takläggare Borås, som behöver komma upp på taket för att utföra arbete.

Vad är taksäkerhet?

Taksäkerhet är ett brett begrepp som omfattar alla anordningar som finns för att skydda människor och byggnader från riskerna som kan uppstå på och runt taket.

Detta inkluderar allt från säkerhetssystem och utrustning till lagar och regler som styr hur arbete på taket ska utföras på ett säkert sätt.

Säkert tillträde till taket

Först och främst bör taksäkerhet innebära att det finns säkra och tillförlitliga sätt för att komma upp på taket. Detta kan innebära installation av utrustning som stege eller andra hjälpmedel.

Skydd mot fallolyckor

En annan viktig aspekt av taksäkerhet är att det finns kloka skydd mot fallolyckor. Detta  kan innebära installation av takräcken och andra säkerhetsbarriärer.

Det är också viktigt att det finns rutiner för regelbunden inspektion och underhåll av dessa skyddsåtgärder för att säkerställa att de är i gott skick och fungerar som de ska.

Skydd för de som vistas under taket

Taksäkerhet innebär också att det finns skydd för de personer som befinner sig under taket. Detta kan innebära att det finns skydd mot fallande föremål, såsom snö.

Skydd för själva taket

Slutligen innebär taksäkerhet också att det finns åtgärder för att skydda själva taket från skador.

Detta kan innebära regelbundna inspektioner och underhåll för att identifiera och åtgärda eventuella problem, såsom läckor, sprickor eller andra skador, innan de blir allvarliga.

Vilka lagar gäller kring taksäkerhet?

När det gäller taksäkerhet finns det flera lagar och regler som fastighetsägare behöver vara medvetna om.

Plan- och Bygglagen (PBL)

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) är fastighetsägaren skyldig att se till att hela fastighetens tekniska funktioner upprätthålls. Detta inkluderar taksäkerhetsutrustningen. Det innebär att fastighetsägaren har ett ansvar att se till att taket är säkert att vistas på och att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda de som behöver tillgå taket.

Boverkets Byggregler (BBR)

Boverkets Byggregler (BBR) är ytterligare en viktig källa till regler kring taksäkerhet. Enligt dessa regler ska byggnader vid nybyggnation förses med tillträdesanordningar till tak, fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak och skyddsanordningar mot fall från tak.

Ordningslagen

Enligt ordningslagen har även fastighetsägaren ansvar för att snö och is inte rasar ner och skadar personer som befinner sig under taket.